Afwezigheid

Als een leerling om ziekte of om een andere reden zoals dokter- of tandartsbezoek moet verzuimen, is het belangrijk dat de school dat snel weet. We willen graag weten waarom een leerling er niet is. Dagelijks wordt de afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Als er iets niet lijkt te kloppen, informeren we de ouders en bekijken we samen wat ons te doen staan. Bekijk hier de belangrijkste regelingen omtrent afwezigheid: 


Afmelding


Ziekmelding
Indien een leerling ziek is, geven de ouders voor 08:45 uur telefonisch een ziekmelding door aan de receptie van de betreffende locatie. Om te kunnen controleren of een leerling inderdaad nog ziek thuis is, is het noodzakelijk dat de ouders elke schooldag dat de leerling ziek is even bellen. Leerlingen die gedurende de dag ziek worden, dienen zich te melden bij de receptie. De receptie neemt contact op met de ouders voordat een leerling naar huis mag. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw telefoonnummer(s) in Somtoday steeds up-to-date zijn.

Verlof
Indien een leerling voor één of meerdere lessen vrij nodig heeft voor bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, tandarts of orthodontist, dan moet de leerling een verlofbriefje inleveren. Het briefje moet ondertekend zijn door je ouders en je mentor. Vervolgens lever je het briefje in bij de brievenbus in de mediatheek (lokaal 2.03). Indien je vergeten bent het verlofbriefje in te leveren, dienen je ouders telefonisch contact op te nemen met de receptioniste van het Front Office. Deze afspraken wel graag zo veel als mogelijk plannen na 16.15 uur. In geval van een feest in de familie of een andere gebeurtenis, dienen de ouders tijdig contact op te nemen met de (assistent) teamleider.


Te laat
Komt een leerling te laat, dan registreert de docent dit. De leerling dient zich dan de volgende ochtend om 08.00 uur op school te melden bij het Front Office. Indien de leerling dit niet doet, volgt een inhaalblok en indien nodig wordt de mentor en/of teamleider hierover geïnformeerd. Hij of zij zal de leerling dan hierop aanspreken en mogelijk contact opnemen met de ouders. Zeker wanneer het vaker voorkomt.

 

Verlof

Het kan voorkomen dat ouders naast de vrije dagen die op het vakantierooster staan, om een bepaalde reden één of meerdere dagen verlof voor hun zoon of dochter wensen. Wanneer dit het geval is, kunt u een schriftelijk verzoek voor ‘extra verlof’ indienen bij de betreffende teamleider. Bij het beoordelen van het verzoek hanteert Het College de door de gemeente vastgestelde normen. Zogehete luxeverzuim wordt in principe niet toegestaan. De regelgeving omtrent verlof kunt u vinden in het Meld- en verzuimprotocol VO.


Vakantie

Buiten de schoolvakanties om mogen leerlingen niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie te bezoeken in het buitenland. Alleen in een uitzonderlijk geval staat Het College ouders toe hun leerplichtige kind tijdelijk niet naar school te laten gaan. De leerplichtambtenaar neemt in overleg met de school een beslissing. Bij aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder/verzorger blijken.


Religieuze verplichtingen

Wanneer een leerling plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuigingen, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. De ouders dienen minimaal twee dagen van tevoren bij de betreffende teamleider een verzoek om extra verlof in te dienen. 
   

Verzuim

Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Een goede relatie tussen school, leerlingen en ouders vormt de basis van een effectief verzuimbeleid. Alle partijen hebben hierbij hun eigen rol. Ouders zorgen ervoor dat hun kind naar school gaat en zij informeren de school als hun kind afwezig is. De school hanteert duidelijke regels bij het voorkomen en aanpakken van verzuim, zodat ouders en leerlingen, maar ook medewerkers van onze school weten waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. Om een goed en effectief verzuimbeleid te kunnen voeren wordt hierna beschreven hoe de verzuimaanpak op onze school is georganiseerd en wat ouders van school mogen verwachten.


Onrechtmatig lesverzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de school of de leerplichtambtenaar van de gemeente wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. Dit verzuim kan bestaan uit spijbelen, vermoedelijk onterechte ziekmelding of luxe verzuim. Bij onrechtmatig lesverzuim wordt contact opgenomen met de ouders van de leerling en bepaalt de teamleider de sancties. Er volgt mogelijk een schorsing en de school is verplicht het verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar heeft tot taak zoveel mogelijk preventief te werken. Goede samenwerking tussen de school, leerplichtambtenaar en zorgpartners voorkomt escalatie van problemen met en van leerlingen. Daarom is er structureel en geregeld contact tussen onze school, leerplichtambtenaar en zorgpartners.

Ouders die zich niet aan de regels van de leerplichtwet houden, maken zich schuldig aan een overtreding; een strafbaar feit. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Tegen een beslissing, door de school of de leerplichtambtenaar op grond van de leerplichtwet genomen, kan degene die wiens belang rechtstreeks door deze beslissing wordt geraakt, een bezwaarschrift indienen.


Leerplicht
Leerplicht betekent dat jongeren verplicht zijn naar school te gaan. De school is wettelijk verplicht de in- en uitschrijvingsgegevens van haar leerlingen aan hun woongemeente door te geven. Deze verplichting betreft ook de leerlingen die de school voortijdig verlaten. Ouders moeten hun zoon/dochter inschrijven op een school en ervoor zorgen dat hun kind daadwerkelijk naar school gaat. Niet alleen de ouders, ook de leerlingen zelf kunnen erop worden aangesproken als ze dit niet doen. Zo kunnen zowel ouders als leerlingen een boete krijgen vanwege langdurig spijbelen en in het ergste geval kunnen ouders in hechtenis worden genomen. De volledige leerplicht duurt tot en met het achttiende jaar.


Leerplichtambtenaar
Elke gemeente in Nederland heeft één of meer leerplichtambtenaren. Spijbelt een leerling langer dan drie dagen, dan moet de leerplichtambtenaar uitzoeken wat er aan de hand is. Natuurlijk is de leerplichtambtenaar er net als ouders en de school in de eerste plaats op uit om de leerlingen ‘binnen de boot’ te houden. Meer informatie over de leerplicht is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Het ‘Meld- en verzuimprotocol VO’ is hier te downloaden.


Leerplichtambtenaren

     Gemeente Weert en Nederweert
     Mw. M. Teunissen
     Beekstraat 54
     6001 GJ Weert
     Postbus 950
     6000 AZ Weert

     T. (0495) 575000
     E. leerplichtdoorstroompunt@weert.nl


     Gemeente Cranendonck
     Mw. P. Verberne
     Capucijnerplein 1
     6021 CA Budel
     Postbus 2090
     6020 AB Budel

     T. (0495) 431233
     E. p.verberne@cranendonck.nl