Inspraak

In de zoektocht naar een evenwicht tussen traditie en vernieuwing is het belangrijk om voortdurend intensief overleg te voeren met alle partijen. Het College Weert kent een aantal overlegorganen die het mogelijk maken de diverse partijen bij de school te betrekken en nieuwe plannen aan de wensen van deze partijen te toetsen. Ouders kunnen bijvoorbeeld lid worden van de ouderraad. Daarnaast zijn ouders én leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het belangrijkste interne inspraakorgaan van de school.