Inspraak

In de zoektocht naar een evenwicht tussen traditie en vernieuwing is het belangrijk om voortdurend intensief overleg te voeren met alle partijen. Het College/Koers kent een aantal overlegorganen die het mogelijk maken de diverse partijen bij het onderwijs te betrekken en plannen aan de wensen van deze partijen te toetsen. Ouders kunnen bijvoorbeeld lid worden van de ouderraad. Daarnaast zijn ouders én leerlingen vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad. Het belangrijkste interne inspraakorgaan van de school. 

 

Oudervereniging

Alle ouders/verzorgers met één of meer kinderen op Het College Weert en Koers zijn automatisch lid van de oudervereniging. De oudervereniging heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten en de samenwerking met de school ten behoeve van onderwijs, vorming en ontwikkeling van de leerlingen te bevorderen.

De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging en bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders van verschillende leerjaren. De samenstelling van de ouderraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van de leerlingverdeling binnen de school. De ouderraad adviseert de schoolleiding, verricht hand- en spandiensten bij activiteiten binnen de school en organiseert jaarlijks thema-avonden. De raad vergadert tenminste zesmaal per schooljaar, waarbij een vertegenwoordiger van de schoolleiding aanwezig is. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders/verzorgers.

Van de leden van de ouderraad wordt verwacht dat zij contact onderhouden met hun achterban. Andersom hoopt de ouderraad feedback te krijgen van ouders/verzorgers. Leden van de ouderraad zijn lid van de verschillende klankbordgroepen; een informeel overleg tussen school, ouders en een vertegenwoordiger van de ouderraad. Een aantal leden van de ouderraad is eveneens lid van de medezeggenschapsraad om te zorgen voor een optimale belangenbehartiging van de ouders/verzorgers.
  

Activiteiten
De ouderraad stelt jaarlijks een aantal aandachtspunten op waaraan speciale aandacht zal worden besteed. Tevens organiseert de raad jaarlijks thema-avonden. De thema-avond in het najaar wordt gecombineerd met een jaarvergadering en eventuele verkiezing van nieuwe ouderraadsleden.


Correspondentie
Heeft u suggesties, vragen of ideeën? Wilt u lid worden van de ouderraad? Laat het ons weten! Wij zijn er voor u. Correspondentie kunt u richten aan het secretariaat:

     Oudervereniging Het College
     Postbus 69
     6000 AB Weert

     E. ouderraad@college.nl


Voor meer informatie over de activiteiten van de Oudervereniging kunt u terecht op de website van de school en op de Facebookpagina van de ouderraad


inspraak-def1.jpg

 

Medezeggenschapsraad

Het belangrijkste inspraakorgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). De MR van een school is wat de ondernemingsraad is in een bedrijf; zij bewaakt namens het personeel, de leerlingen en de ouders/verzorgers de goede gang van zaken op school. De leden van de MR van Het College/Koers zijn gekozen vertegenwoordigers van personeel, ouders/verzorgers en leerlingen. Hierbij is gezorgd voor een evenwichtige verdeling van leden die binding hebben met Het College Weert/Koers en/of BRAVO! College Cranendonck.


Rechten en bevoegdheden
De MR heeft als taak om de openheid en het onderlinge overleg binnen de school te bevorderen. Om dit te bewerkstellingen heeft de MR bevoegdheden die in de wet geregeld zijn:

  • Recht van informatie: de MR moet geïnformeerd worden over alle belangrijke zaken waar de directie mee bezig is. Alle zaken die spelen bij het schoolbeleid dienen zo spoedig mogelijk aan de MR bekend gemaakt te worden.
  • Recht van advies: de MR geeft op verzoek van de directie advies, maar mag dit ook ongevraagd doen. Over belangrijke zaken moet de centrale directie advies vragen aan de MR.
  • Recht van instemming: de centrale directie kan in vele gevallen geen besluit nemen voordat de MR met de plannen heeft ingestemd.

Soms heeft een bevoegdheid betrekking op de gehele MR; soms maar op één geleding. De begroting is bijvoorbeeld een zaak voor de gehele MR. Het taakbeleid is echter een zaak die specifiek is bestemd voor de personeelsgeleding. De besteding van de gelden van de ouderbijdrage en het leerlingenstatuut zijn daarentegen weer zaken voor de geledingen ouders/verzorgers en leerlingen.
 

Correspondentie

De MR vergadert ongeveer éénmaal per maand. De data van de vergaderingen, die over het algemeen openbaar zijn, staan in de agenda opgenomen. Voor zaken die u onder de aandacht van de MR wilt brengen, kunt u contact opnemen met één van de leden van de MR of u schriftelijk wenden tot onderstaand adres:

Het College Weert-Cranendonck
T.a.v. de secretaris van de MR
Postbus 69
6000 AB Weert

E. j.hangx@lvo-weert.nl

Nieuwsbrieven
Zowel de medezeggenschapsraad van Het College/Koers als de gezamenlijke medezeggenschapsreden van LVO Weert informeren alle leerlingen, ouders en medewerkers via een nieuwsbrief over de onderwerpen die in hun vergaderingen aan de orde zijn gekomen.


Nieuwsbrief MR Het College/Koers

Nieuwsbrief MR-platform WeertGemeenschappelijke medezeggenshapsraad
Ook op bovenschools niveau heeft de wet de medezeggenschap geregeld: LVO heeft een gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt het beleid besproken dat voor alle of voor de meeste scholen geldt. Hier worden de kaders vastgesteld waarbinnen de scholen zelf hun beleid kunnen bepalen. Elke school is in de GMR vertegenwoordigd door een ouder of leerling én een personeelslid. De MR van een school bepaalt hoe hij zijn vertegenwoordiging in de raad aanwijst.

De GMR is op die manier een bestuursbreed medezeggenschapsorgaan, dat alle scholen in zich verenigt. De GMR wil benadrukken dat het voor een goede vertegenwoordiging van alle LVO-scholen en voor zijn eigen informatievoorziening belangrijk is dat alle zetels bezet zijn.

 

Klankbordgroepen

Ouders/verzorgers nemen een belangrijke plaats in binnen Het College/Koers. Zij zijn immers de eerst verantwoordelijken voor hun kinderen. De school geeft op verschillende manieren gestalte aan de centrale rol van de ouders/verzorgers. Zo heeft zij voor het contact tussen ouders/verzorgers en de school klankbordgroepen in het leven geroepen, welke per leerjaar georganiseerd zijn.


Informeel overleg
Terwijl de ouderraad op formele wijze contact heeft met de school, spreken de klankbordgroepen en schoolvertegenwoordigers op informele wijze over onderwerpen die de ouders/verzorgers en/of de school bezig houden, zoals opvang en begeleiding van de leerlingen en onderwijskundige ontwikkelingen. De leden van de ouderraad zijn lid van de verschillende klankbordgroepen.


Aanmelden
De klankbordgroepen bieden de school de mogelijkheid ouders/verzorgers zoveel mogelijk bij de school te betrekken en nieuwe plannen aan de wensen van de ouders/verzorgers te toetsen. Klankbordgroepen evalueren de voorgaande periode en lanceren nieuwe ideeën en adviezen. Ouders/verzorgers die geïnteresseerd zijn in de werkzaamheden van de klankbordgroepen en/of zich kandidaat willen stellen, kunnen dit kenbaar te maken bij de teamleider van hun zoon of dochter.


Data
De data van de klankbordavonden in het schooljaar 2019-2020 staan vermeld in de agenda.